۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۸ بهمن   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ يکشنبه ۸ بهمن   

عنوان:

ت‍ع‍ي‍ي‍ن‌ ت‍اث‍ي‍ر ت‍زري‍ق‌ س‍ل‍ول‍ه‍اي‌ ب‍ن‍ي‍ادي‌ ژل‍ه‌ ب‍ن‍د ن‍اف‌ ان‍س‍ان‌ در ت‍رم‍ي‍م‌ ق‍ل‍ب‌ اس‍ي‍ب‌ دي‍ده‌ خ‍رگ‍وش‌

سال:

87

استاد راهنما:

دکتر سيد نورالدين نعمت اللهي

دانشجو:

ل‍طي‍ف‌ پ‍ور، م‍ص‍طف‍ي‌

مقطع:

کارشناسی ارشد علوم تشريح

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

nematollahimahani@yahoo.com

 

 

 

 

 

عنوان:

تاثير آموزش الکترونيک بر خودمراقبتی بيماران ديابت نوع 2 مراجعه کننده به مراکز ديابت دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1387

سال:

87

استاد راهنما:

خانم عصمت نوحی

دانشجو:

خاندان، مريم

مقطع:

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 


عنوان:

ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ل‍وپ‍وس‌ اري‍ت‍م‍ات‍وس‌ س‍ي‍س‍ت‍م‍ي‍ک‌ و آس‍ت‍ان‍ه‌ ش‍ن‍وائ‍ي‌

سال:

87

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا شکيبي -دکتر علي اکبر طاهري -دکتر محمدرضا احمدي

دانشجو:

ام‍ي‍ري‌ ف‍رد، ع‍ل‍ي

مقطع:

دکترای تخصصی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

mrshakibi@gmail.com

       

عنوان:

اث‍ر ه‍م‍راه‍ي‌ ن‍م‍ک‌ و ان‍ادات‌ ب‍ا دو گ‍ي‍اه‌ Trigonella Foenum- graecum وOlea europea ب‍ران‍س‍ول‍ي‍ن‌ م‍ت‍رش‍ح‍ه‌ از ج‍زاي‍ر لان‍گ‍ر ه‍ان‍س‌ پ‍ان‍ک‍راس‌ ج‍دا ش‍ده‌ از رت‌ +

سال:

87

استاد راهنما:

دکتر شيرين پورنورمحمدي

دانشجو:

ح‍س‍ي‍ن‍ي‌، م‍ري‍م‌

مقطع:

دکترای عمومی داروسازی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

shirinpnm@yahoo.com

 

 

 

 

عنوان:

ارزي‍اب‍ي‌ اث‍رات‌ آم‍ل‍ودي‍پ‍ي‍ن‌ و دي‍ل‍ت‍ي‍ازم‌ در ت‍ع‍دي‍ل‌ دوز س‍ي‍ک‍ل‍وس‍پ‍وري‍ن‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ غ‍ظل‍ت‌ ص‍ب‍ح‍گ‍اه‍ي‌ و غ‍ل‍ظت‌ س‍اع‍ت‌ دوم‌ در ب‍ي‍م‍اران‌ دري‍اف‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ک‍ل‍ي‍ه‌ پ‍ي‍ون‍دي‌ در م‍رک‍ز آم‍وزش‍ي‌ درم‍ان‍ي‌ اف‍ض‍ل‍ي‌ پ‍ور ک‍رم‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۸۷

سال:

87

استاد راهنما:

دکتر جلال آزمنديان-دکتر سيد مجتبي سهروردي

دانشجو:

س‍رورام‌ ، ع‍ل‍ي‌

مقطع:

دکترای تخصصی داخلی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

J_azmandian@yahoo.com

 

 

عنوان:

اث‍ر ن‍اش‍ي‌ از م‍ص‍رف‌ ت‍وام‌ اس‍ت‍روژن‌ و پ‍روژس‍ت‍رون‌ ب‍ر روي‌ خ‍ي‍ز م‍غ‍زي‌ ن‍اش‍ي‌ از ت‍روم‍ا در م‍وش‌ ه‍اي‌ ص‍ح‍راي‍ي‌ م‍اده‌: ت‍غ‍ي‍ي‍رات‌ س‍ي‍ت‍وک‍ي‍ن‌ ه‍اي‌ و آک‍واپ‍وري‍ن‌ ن‍م‍ره‌۴

سال:

87

استاد راهنما:

دکتر محمد خاکساري

دانشجو:

س‍ل‍طان‍ي‌، زه‍را

مقطع:

کارشناسی ارشد فيزيولوژی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

Khaksar38@yahoo.co.uk

 

 

عنوان:

ت‍ع‍ي‍ن‌ م‍ي‍زان‌ س‍م‍ي‍ت‌ ک‍ش‍ن‍دگ‍ي‌ اس‍ت‍رپ‍ت‍وک‍ک‌ پ‍ي‍وژن‍ز ب‍ر پ‍ن‍ج‌ رده‌ س‍ل‍ول‍ي‌ س‍رطان‍ي‌ ب‍ا م‍ن‍ش‍ا م‍ت‍ف‍اوت‌

سال:

87

استاد راهنما:

دکتر زهرا اسلامي نژاد -دکتر سيد نورالدين نعمت اللهي

دانشجو:

ص‍ف‍اري‌، ف‍رش‍ت‍ه‌

مقطع:

کارشناسی ارشد ميکروب شناسی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

nematollahimahani@yahoo.com

 

 

 

 

نوان:

ب‍ررس‍ي‌ اث‍ر ت‍ع‍دي‍ل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ اي‍م‍ن‍ي‌ ع‍ص‍اره‌ ه‍اي‌ آب‍ي‌ دو گ‍ي‍اه‌ داروي‍ي‌ Heracleum persicum Desf . ex Fischer & Achillea wilhelmsii C. Koch

سال:

87

استاد راهنما:

دکتر فريبا شريفي فر-دکتر شيرين پورنورمحمدي

دانشجو:

ع‍رب‌ ن‍ژاد ، م‍س‍ل‍م‌

مقطع:

دکترای عمومی داروسازی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

shirinpnm@yahoo.com

     

عنوان:

ب‍ررس‍ي‌ پ‍راک‍س‍ي‍داس‍ي‍ون‌ ل‍ي‍پ‍ي‍دي‌ در ک‍ارگ‍ران‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ س‍ي‍م‍ان‌

سال:

87

استاد راهنما:

دکتر شيرين پورنورمحمدي -دکتر علي اسدي پور

دانشجو:

م‍دب‍رع‍زي‍زي‌، ع‍ل‍ي‌

مقطع:

دکترای عمومی داروسازی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

shirinpnm@yahoo.com

 

 

 

 

 

عنوان:

اثر تزريق داخل مفصلی داروهای ضد فاکتور نکروز توموری آلفا،infliximab و etanercept بر هيستوپاتولوژی و بررسی اثر اين داروها بر جريان خون مفصل التهابی مزمن در خرگوش

سال:

87

استاد راهنما:

دکتر حميد نجفی پور

دانشجو:

قديری، طاهره

مقطع:

کارشناسی ارشد فيزيولوژی انسانی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

najafipourh@kmu.ac.ir

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی فعاليت آنزيم گاماگلوتاميل ترانسفراز و ميزان نيتريک اکسايد به عنوان مارکرهای استرس اکسيداتيو و نيتروزاتيو در شاغلين کارخانه سيمان

سال:

87

استاد راهنما:

دکتر شيرين پورنورمحمدی-دکتر محمودرضا حيدری-دکتر احمد غلامحسينيان

دانشجو:

اصغری، رضا

مقطع:

دکترای عمومی داروسازی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

shirinpnm@yahoo.com

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسي تاثير مبوديپين بر متغيرهاي هموديناميكي، الكتريكي و تغييرات بافت شناسي قلب ايزوله و

سال:

87

استاد راهنما:

دكتر غلامرضا سپهري - دكتر مصطفي محمدي

دانشجو:

رفيقه قياسی

مقطع:

کارشناسی ارشد فيزيولوژی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

gsepehri@yahoo.com

 

 

 

 

 

عنوان:

جستجوی خاصيت بازدارندگی تعدادی عصاره گياهی بر روی آنزيم هيدروفولات ردوکتاز و مطالعه اثر دو عصاره موثر بر آنزيم دی هيدروفولات ردوکتاز بر کاهش رشد سلولی دو رده سلول سرطان

سال:

87

استاد راهنما:

دكتر احمد غلامحسينيان

دانشجو:

سام نوروزی

مقطع:

کارشناسی ارشد بيوشيمی بالينی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: