۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
جستجو:            

پيش بينی ديابت نوع2 و تعيين ميزان تاثير عوامل خطر با استفاده از مدل رگرسيون لجستيک
فراواني آسم مستعد به مرگ و مير و عوامل خطر مرتبط با آن در بيماران مبتلا به آسم در شهر كرمان
مقايسه توانايی دانشجويان در پاسخ‌دهی به آزمون تدبير مشکل بيمار (PMP) و سؤال تشريحی تعديل يافته (MEQ)...
اثربخشي ليزر دي‌اكسيد‌كربن در درمان ليشمانيوزيس پوستي مزمن و لوپوئيد در شهر كرمان: كارآزمايي باليني ...
بررسي ايمني عليه آنفلوانزاي تيپ A در كودكان 4 تا 14 ساله كرمان
شيوع و علل سوفل‌هاي قلبي در شيرخواران 2 تا 24 ماهه در شهر كرمان
تأثير وجود تاندون پالماريس لانگوس و يا فلكسور سطحي پنجم بر سطح مقطع عصب مدين؛ يك مطالعه تحليلي- مقطع...
مقايسه تأثير دانش پيشگيري از بيماري و بهسازي محل سكونت در كنترل ليشمانيوز پوستي: يك تجربه طبيعي در ش...
تأثیر عصارۀ گیاهان شاتره و کلپوره و آفتکش پیمتروزین بر کشندگی و تغییرات آنزیم استراز سفیدبالک پنبه ...
The Association between Consumption of Opium and gum Inflammation in 15 -75 Years Old People in Kerm...