۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۸ بهمن  

عنوان:

بررسي اثر اپلين بر فشار خون، قدرت انقباضی قلب و برخی متغيرهای بيوشيميايي و تغيير در بيان ژن گيرنده اپلين در کليه ايسکمی و بدون ايسکمی در پر فشاري خون دو کليه اي يک گيره اي در موش صحرايي

سال:

90

استاد راهنما:

دکتر حميد نجفی پور

دانشجو:

آوا سلطانی حکمت

مقطع:

دک‍ت‍راي‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ي (Phd) فيزيولوژی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

najafipourh@kmu.ac.ir

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسي تاثير منوپوز زودرس بر شدت درگيري عروق کرونر در زنان مشکوک به بيماري کرونري قلب

سال:

90

استاد راهنما:

دکتر حميدرضا نصری

دانشجو:

دکتر يدالله مايل

مقطع:

دک‍ت‍راي‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ي قلب و عروق

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

DrH-nasri@yahoo.com

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی اثر محافظت کننده نورونی آلوپرگنانولون و دهيدرواپی آندرسترون بر آسيب نورونی ناشی از قند بالا در يک مطالعه in vitro

سال:

90

استاد راهنما:

دکتر سعيد اسماعيلی ماهانی

دانشجو:

سميرا افرازی

مقطع:

کارشناسی ارشد زيست شناسی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسي تاثير ديابت تجربي نوع 1 بر بيان ژن آديپونکتين و گيرنده هاي آن در موش صحرايي نر

سال:

90

استاد راهنما:

دکتر غلامعباس محمدی

دانشجو:

سعيده صائب

مقطع:

کارشناسی ارشد بيوشيمی بالينی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسي اثر باز دارندگي عصاره متانولي چهل گياه بر فعالت آنزيم تيروزيناز (فاز اول :مطالعه آزمايشگاهي)

سال:

90

استاد راهنما:

دکتر احمد غلامحسينيان

دانشجو:

سيده زهره رزمی

مقطع:

کارشناسی ارشد بيوشيمی بالينی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

agnajar@yahoo.com

 

 

 

 

 
 

عنوان:

ارتباط پلي مورفيسم ژنتيكي کموکاينهاي CCR2 - 641 گيرندگان و دهندگان پيوند کليه با عملکرد کليه پيوندی

سال:

90

استاد راهنما:

دکتر جلال آزمنديان-دکتر علی ماندگاری بامکان

دانشجو:

دکتر آزاده صابر

مقطع:

دک‍ت‍راي‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ي داخلی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

j_azmandian@yahoo.com

 

 

 

 

 

عنوان:

تعيين شيوع اندومتريوزيس در زنان نابارور و ارتباط آن با سطح پرولاکتين سرم در بيمارستان افضلي پور کرمان در سال 90-89

سال:

90

استاد راهنما:

دکتر بی بی شهناز عالی

دانشجو:

شيما وزيری نسب کرمانی

مقطع:

دکترای پزشکی عمومی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

shahnaz.aali@gmail.com

 

 

 

 

 

عنوان:

مقايسه فراوانی آنمي در زنان باردار سالم و زنان مبتلا به پره اکلامپسي در بخش زنان بيمارستان افضلي پور کرمان

سال:

90

استاد راهنما:

دکتر بی بی شهناز عالی

دانشجو:

نفيسه صفوی

مقطع:

دکترای پزشکی عمومی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

shahnaz.aali@gmail.com

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی شيوع ديابت در افراد بالای 40 سال در شهر کرمان در سال 88 بر اساس معيار انجمن آمريکا

سال:

90

استاد راهنما:

دکتر محمدحسين گذشتی ـ دکتر محمدمهدی حياتبخش عباسی ـدکتر محمدجواد زاهدی ـ دکتر صديف درويش مقدم

دانشجو:

دکتر شهرزاد فخرايی

مقطع:

دکترای پزشکی

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

 

عنوان:

تعيين رابطه بين سطح سرمی سيستاتين C و هر يک از اجزاء سندرم متابوليک

سال:

90

استاد راهنما:

دکتر محمدحسين گذشتی

دانشجو:

مريم کريمی فرد

مقطع:

دکترای تخصصی داخلی

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی

         
 
 

عنوان:

بررسی شيوع سندرم روده تحريک پذير در جمعيت بالغ شهر کرمان در سالهای 89 و 90

سال:

90

استاد راهنما:

دکتر مهدی حياتبخش ـ دکتر صديف درويش مقدم ـ دکتر محمدجواد زاهدی

دانشجو:

آزاده محمودی

مقطع:

دکترای پزشکی

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

 

عنوان:

مقايسه آزمايشهای عملکرد تيروئيدی در سرم مردان وابسته به ترياک و گروه شاهد

سال:

90

استاد راهنما:

دکتر محمدحسين گذشتی

دانشجو:

الهام محمدزاده

مقطع:

دکترای تخصصی داخلی

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی شيوع ريفلاکس گاستروازوفاژيال در جمعيت بالغ شهر کرمان در سالهای 1389 و 90

سال:

90

استاد راهنما:

دکتر صديف درويش مقدم ـ دکتر مهدی حياتبخش ـ دکتر محمدجواد زاهدی

دانشجو:

الهام کريمی گوغری

مقطع:

دکترای پزشکی

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی نقش گيرنده های آلفا و بتای استروژن در واسطه گری توليد برخی سيتوکين های التهابی و ضدالتهابی در مغز در موشهای صحرايی فاقد تخمدان

سال:

90

استاد راهنما:

دکتر محمد خاکساری

دانشجو:

ويدا نادری

مقطع:

کارشناسی ارشد فيزيولوژی

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

 

عنوان:

تعيين سطح سرمی IL-17 و بررسی ارتباط بين پلی مورفيسم های Asp299Gly و Thr399Ile در گيرنده Toll Like Receptor4 در بيماران مبتلا به Ulcerative colitis در کرمان

سال:

90

استاد راهنما:

دکتر مژگان محمدی ـ دکتر محمدمهدی حياتبخش

دانشجو:

امين رضا نيک پور

مقطع:

کارشناسی ارشد ايمنی شناسی پزشکی

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

         
 

عنوان:

بررسی اثرات استروژن و پروژسترون و آگونيست های مختلف گيرنده های استروژنی بر برخی از شاخص های فيزيولوژيک و پاتولوژيک دستگاه گوارش بعد از ايجاد ترومای منتشر مغزی در موشهای صحرايی ماده

سال:

90

استاد راهنما:

دکتر محمد خاکساری حداد

دانشجو:

زکيه کشاورزی پور

مقطع:

دکترای فيزيولوژی انسانی

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

 

عنوان:

تاثير تمرينات هوازی بازتوانی قلبی بر سطح سرمی هورمونهای آديپونکتين ، تستوسترون و ليپوپروتئين های پلاسما در مردان مبتلا به تنگی عروق کرونر

سال:

90

استاد راهنما:

دکتر حميد معرفتی

دانشجو:

مرتضی عبدی

مقطع:

کارشناسی ارشد تربيت بدنی و علوم ورزشی

نام دانشگاه:

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: