۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
جستجو:            

Evaluating the Prevalence of Endocrinopathies
ررسی ديدگاه دانشجويان پزشکی و دندان‌پزشکی نسبت به رشته تحصيلی قبل و بعد از ورود به بخش‌های بالينی در...
مدل‌سازی چند سطحی داده‌های طولی ارزشيابی کيفيت تدريس اعضای هيأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ارزيابي کيفيت آموزش دوره دکتري پرستاري از ديدگاه استادان و دانشجويان/ فارغ التحصيلان
ارزيابي محيط آموزشي درمانگاهي در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي کرمان ازديدگاه دستياران بر ا...
قايسه دو روش ارزشيابي معمول و 063 درجه در ارزشيابي مهارتهاي باليني دانشجويان کارشناسي اتاق عمل دانشگ...
بررسی درگيری فعال دانشگاهی دانشجويان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی در سال 92-1391
بررسي مشكلات حين تحصيل دانشجويان و وظايف و نقش استادان مشاور در حل مشكلات A Survey of Student's Acad...
بررسی اثر 6 هفته تمرین استقامتی بر سطوح توموری اینترلوکین 8 و اینترلوکین 17 در سطح سرم موشهای ماده م...
The Effect of 8 Weeks of Aerobic Training on Serum Levels of Interleukin-17, Adiponectin, and Estrad...