۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۸ بهمن  

عنوان:

تعيين شيوع سندرم متابوليک و ارتباط سطح سرمی آديپونکتين و کورتيزول سرم و ادرار با اجزای آن در خانمهای کارمند شهر کرمان در سال 1387

سال:

88

استاد راهنما:

دکتر مژگان سنجری

دانشجو:

دکتر ماندانا خداشاهی

مقطع:

دک‍ت‍راي‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ي داخلی ‌

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

mjnsanjari@yahoo.com

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی فراوانی ناهنجاريهای کليوی در هيدرونفروز جنينی در بيماران مراجعه کننده به کلينيک نفرولوژی بيمارستان افضلی پور در طی سالهای 1387-1384

سال:

88

استاد راهنما:

دکتر فرزانه غضنفری پور

دانشجو:

آزاده ابراهيمی

مقطع:

دک‍ت‍راي‌ پزشکی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

f_ghazanfaripoor@kmu.ac.ir

 

 

 

 

 

عنوان:

اثر دود ترياک کوتاه مدت و درازمدت بر کلسترول خون، فشار خون، قدرت انقباضی قلب و مقاومت قلب به ايسکمی در خرگوش های سالم و هيپرکلسترولميک

سال:

88

استاد راهنما:

دکتر حميد نجفی پور

دانشجو:

سياوش جوکار

مقطع:

دکترای تخصصی (ph.D) فيزيولوژی انسانی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

najafipourh@kmu.ac.ir

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسی مکانيسم احتمالی اثر ضد التهابی استروئيدهای جنسی در خيز مغزی ناشی از تروما در موشهای صحرايي ماده: نقش ملاتونين و آکواپورين 4

سال:

88

استاد راهنما:

دکتر محمد خاکساری حداد

دانشجو:

نادر شاهرخی

مقطع:

دکترای تخصصی (ph.D) فيزيولوژی انسانی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

Khaksar38@yahoo.co.uk

 

 

 

 

 

عنوان:

ارزيابی کيفيت زندگی در بيماران مبتلا به زخم پاي ديابتی در شهر کرمان در سال 1385

سال:

88

استاد راهنما:

دکتر مژگان سنجری

دانشجو:

سيما صفری

مقطع:

دک‍ت‍راي‌ حرفه اي‌

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

mjnsanjari@yahoo.com

 

     
 

عنوان:

بررسي اثر ضد دردي و ضد التهابي مشتق جديد ريجيده شده پروپوکسي بنزوپيراني 3 و 4 دي هيدروکسي چالکون با تست هاي هات پليت فرمالين و بلتيسموگرافي در موش سوري

سال:

88

استاد راهنما:

دکتر محمودرضا حيدري

دانشجو:

مهدی کلاتی

مقطع:

دک‍ت‍راي‌ عمومی داروس‍ازي‌

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

heidarimr@yahoo.com

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسي سميت کبدي و کليوي عصاره متانولي گياه کور در موش صحرايي

سال:

88

استاد راهنما:

دکتر محمودرضا حيدري

دانشجو:

محمودرضا ميرشمسي

مقطع:

ک‍ارش‍ن‍اس‍ي‌ ارش‍دسم شناسی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

heidarimr@yahoo.com

 

 

 

 

 

عنوان:

بررسي ريسک فاکتورهاي کانسر کولورکتال در مبتلايان استان کرمان در سال 85-86

سال:

88

استاد راهنما:

دکتر صديف درويش مقدم

دانشجو:

آرش دانش طلب

مقطع:

دک‍ت‍راي‌ حرفه اي‌

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

sdmoghaddam@yahoo.com

 

 

 

 

 

عنوان:

ارتباط بين high sensitive CRP سرمي با شدت ضايعات آترواسکلروتيک عروق کرونر در بيماران مراجعه کننده به بخش آنژيوگرافي بيمارستان شفا کرمان

سال:

88

استاد راهنما:

دکتر حميدرضا رشيدي نژاد

دانشجو:

عليرضا رشيدي نژاد

مقطع:

دک‍ت‍راي‌ پزشکی

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی:

 

 

 

 

 

 

عنوان:

مطالعه برون تني فعاليت رنگدانه بري و سميت سلولي عصاره متانلي گل هاي گلرنگ، برگ جعفري و تهيه فرمولاسيون کرم موضعي ضد لک آن ها

سال:

88

استاد راهنما:

دکتر ميترا مهربانی

دانشجو:

بنفشه بزرگ منش

مقطع:

دک‍ت‍راي‌ عمومی داروس‍ازي‌

نام دانشگاه:

علوم پزشکی کرمان

پست الکترونیکی: