۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۵ فروردين   

 

1

عنوان:

بررسي ارتباط موتاسيون TP53 و پروفايل بياني وابسته به رسپتور استروژن در سرطان پستان بر مبناي مطالعات تجربي و ابزارهاي محاسباتي بيوانفورماتيک

سال:

99

   

مجری:

دکتر سعيده جعفری نژاد

پست الکترونیکی:

s.jafarinejad@kmu.ac.ir

 
 
 
 
 
 
 
 
2

عنوان:

بررسي اثرات تزريق داخل ميوکارد سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان و يا ليزات آنها به تنهايي و يا همراه با ليزات پلاکتي بر عملکرد قلب،التهاب، فيبروز، آپوپتوز ، آنژيوژنز و ميوژنز در قلب موش هاي صحرايي مبتلا به سکته قلبي

سال:

99

   

مجری:

دکتر حميد نجفی پور

پست الکترونیکی:

najafipourh@yahoo.co.uk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

عنوان:

بررسي اثر فيتواستروژن Daidzein بر التهاب و استرس اکسيداتيو در فيبروز کليوي در موش صحرائي اواريکتومي شده: نقش گيرنده هاي Mas  و AT1

سال:

99

   

مجری:

دکتر حميد نجفی پور

پست الکترونیکی:

najafipourh@yahoo.co.uk

 
 
 
 
 
 
 
 
4

عنوان:

تاثير کاهش فعاليت بدني از طريق بستن عصب نخاعي بر ميزان بيان ژن¬هاي مرتبط با آتروفي عضلاني عضلات تند و کند انقباض و همچنين ميزان بيان پروتئين اين ژن¬ها در موش¬هاي صحرايي، پس از يک دوره تمرينات مقاومتي و استقامتي

سال:

99

   

مجری:

صادق سالاری نسب

پست الکترونیکی:

sadeghsalari70@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5

عنوان:

بررسي اثرکورستين بارگذاري شده  بر دندريمر پلي آميدو آمين با هسته نقاط کوانتومي گرافن در القاي مرگ برنامه ريزي شده در سلولهاي ماموسفر جدا شده از سرطان پستان مردان

سال:

99

   

مجری:

دکتر سعيده جعفری نژاد

پست الکترونیکی:

s.jafarinejad@kmu.ac.ir

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6

عنوان:

بررسي ژن هاي درگير در سرطان کبد (Hepatocellular carcinoma) با استفاده از روش هاي بيوانفورماتيک و رگرسيون لجستيک لاسو

سال:

99

   

مجری:

دکتر مهرناز مهربانی

پست الکترونیکی:

Mehrnaz.mehrabani@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7

عنوان:

بررسي فراواني عفونت لنفوتروپيک 1 انساني(HTLV1) در بيماران مبتلا به اختلالات خوني و HIV  و مقايسه فيلوژنيکي ژنهاي TAX و LTR بين نمونه هاي مثبت کرمان و مشهد ، 1399

سال:

99

   

مجری:

دکتر سيدعليمحمد عرب نژاد

پست الکترونیکی:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8

عنوان:

تأثير محافظت کننده بيوسورفکتانت ليپوپپتيد توليد شده توسط Acinetobacter junii B6 بر آپوپتوز و استرس اکسيداتيو ناشي از محروميت سرم در سلولهاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان

سال:

99

   

مجری:

دکتر مهرناز مهربانی

پست الکترونیکی:

Mehrnaz.mehrabani@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9

عنوان:

ارزيابي اثر کورکومين کونژوگه با نانوگرافن -پلي اتيلن گليکول بر ميزان التهاب، فيبروز، اتوفاژي، پروتئين mTOR و بيان RNAي بلند غيرکد شونده شماره H19 ( lncRNA H19 ) در قلب ايسکميک موشهاي صحرايي

سال:

99

   

مجری:

دکتر فرزانه رستم زاده

پست الکترونیکی:

Far_rostamzadeh@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10

عنوان:

بررسي اثر کورکومين کونژوگه با نانوگرافن -پلي اتيلن گليکول بر ميزان نکروپتوز و بيان miRNA-21 در قلب ايسکميک موش صحرايي

سال:

99

   

مجری:

دکتر فرزانه رستم زاده

پست الکترونیکی:

Far_rostamzadeh@yahoo.com

 
 
 
 
 
 
 
11

عنوان:

بررسي اثر مصرف مزمن متادون بر پست کانديشنينگ ايسکميک در آسيب ايسکمي ريپرفيوژن در قلب موش صحرايي نر

سال:

99

   

مجری:

دکتر محبوبه يگانه حاج احمدی

پست الکترونیکی:

Yeganeh89@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12

عنوان:

بررسي اثر مصرف مزمن متادون بر پره کانديشنينگ ايسکميک در آسيب ايسکمي ريپرفيوژن در قلب موش صحرايي نر

سال:

99

   

مجری:

دکتر محبوبه يگانه حاج احمدی

پست الکترونیکی: