۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۱۹ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين   

عنوان:

مطالعه تغييرات پاتولوژيک و بيوشيميائي اثرات عصاره کاکل ذرت(corn silk)بر سميت کليوي ناشي از مصرف جنتامايسين در موش صحرايي

سال:

87

شماره طرح:

87/11

مجری:

دکتر غلامرضا سپهري

پست الکترونیکی:

gsepehri@yahoo.com

 

 

 
 

عنوان:

بررسي ميزان بيان ژن نوترکيب fl11 fwsl و گيرنده های استروژن و اثر آنتگونيست گيرنده ها (tamoxifen) بر آلفا آپوپتوز در يک رده سلولی جديد از يووينگ سارکوم

سال:

87

شماره طرح:

87/12

مجری:

مرضيه بادينلو

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

سنجش سميت سلولي 15 مشتق جديد بنزوپيران بر عليه مجموعه اي از رده هاي سلولي سرطاني

سال:

87

شماره طرح:

87/13

مجری:

سعيد رجبعليان

پست الکترونیکی:

                                 
 
 
 
 

عنوان:

اثر موميائي در التيام زخم پاي ديابتي در بيماران مراجعه کننده به کلينيک غدد درون ريز بيمارستان شهيد باهنر کرمان

سال:

87

شماره طرح:

87/14

مجری:

دکتر مظفر رضواني پور

پست الکترونیکی:

mrezvanipour@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر مصرف آکاربوز بر روي کاهش وزن در افراد غير ديابتي چاق درشهرکرمان در سال 87

سال:

87

شماره طرح:

87/15

مجری:

دکتر مژگان سنجري -اکرم نخعي

پست الکترونیکی:

mjnsanjari@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

جستجوي اثر بازدارندگي عصاره چهل گياهان طبي بر فعاليت آنزيم هاي ليپاز و HMG-CoA ردوکتاز

سال:

87

شماره طرح:

87/16

مجری:

دکتر احمد غلامحسينيان

پست الکترونیکی:

agnajar@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي نظام مند مديريت آموزش دوره هاي دكتراي تخصصي (Ph.D.) در سطح دنيا و ارائه پيشنهادات برای مدلهای مناسب در ايران

سال:

87

شماره طرح:

87/17

مجری:

دکتر علی اکبر حقدوست

پست الکترونیکی:

Ahaghdoost@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ديدگاه افراد مبتلا به دردقفسه سينه در مورد بيماري و مقايسه آنها با گروه کنترل در کرمان در سال 1387

سال:

87

شماره طرح:

87/18

مجری:

ندا دوست محمدي

پست الکترونیکی:

                                      
 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع سنگ کيسه صفرا و مجاري صفراوي در بيماران مبتلا به کبد چرب غير الکلي و مقايسه آن با گروه شاهد

سال:

87

شماره طرح:

87/19

مجری:

دکتر صديف درويش مقدم

پست الکترونیکی:

sdmoghaddam@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

ساخت دستگاه کنترل اتوماتيک فشار کاف لوله تراشه

سال:

87

شماره طرح:

87/20

مجری:

رضا ميرزايي

پست الکترونیکی:

                                  
 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير تجويز عصاره غنچه گل محمدي بر ميزان قند خون ناشتا و بعد از صرف غذا در بيماران ديابتی نوع 2 و بررسي عوارض جانبي آن

سال:

87

شماره طرح:

87/21

مجری:

دکتر مژگان سنجري -دکتر احمد غلامحسينيان

پست الکترونیکی:

mjnsanjari@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

تدوين و پيشنهاد آيين نامه انضباطي سوء رفتارهاي پژوهشي

سال:

87

شماره طرح:

87/27

مجری:

دکتر نوذر نخعي

پست الکترونیکی:

nakhaeen@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط بين دو جهش فعال در ژن MDR-1با تغييرات سطح سرمي سايکلوسپورين، دردريافت کنندکان پيوند کليه

سال:

87

شماره طرح:

87/28

مجری:

دکتر محمدرضا بذرافشاني

پست الکترونیکی:

Bazr61@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

تعيين ميزان بروز آسيب حاد کليوي و نيز اندازه گيري آنزيمهاي ادراري به منظور تشخيص زودرس آسيب کليوي ناشي از دارو دربيماران بستري دربخش عفوني بيمارستان افضلي پور و در بخشهاي مراقبتهاي ويژه بيمارستان باهنر در سال 88.

سال:

87

شماره طرح:

87/29

مجری:

دكتر بيژن نقيبي

پست الکترونیکی:

                               
 
 
 
 

عنوان:

اثر تجويز محيطي هورمون رشد بر حافظه فضايي و تقويت درازمدت در مدل حيواني دمانس از نوع بيماري آلزايمر

سال:

87

شماره طرح:

87/30

مجری:

دکتر عليرضا سرکاکي -دکتر محمد خاکساری -دکتر صالح زاهدی اصل

پست الکترونیکی:

Khaksar38@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر تجويز ويتامين D بر عملکرد ريوي وسطح سرمي CRP وآنتي اکسيدان در بيماران مبتلا به COPD(کارازمايي باليني دوسوکورشده)

سال:

87

شماره طرح:

87/31

مجری:

دکتر مژگان سنجري -دکتر عبدالرحيم خراساني

پست الکترونیکی:

mjnsanjari@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي عوامل خطر هپاتو سلولاركارسينوما در سال هاي 1385- 1380 در استان كرمان

سال:

87

شماره طرح:

87/1

مجری:

دکتر صديف درويش مقدم

پست الکترونیکی:

sdmoghaddam@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

تعيين فراواني ژنوتيپهاي D وH ويروسSEN در بيماران مبتلا به هپاتيت B وC به روش PCR، کرمان ، 87-1386

سال:

87

شماره طرح:

87/2

مجری:

دکترمحمد جواد زاهدي

پست الکترونیکی:

zahedimj@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

اثر تزريق داخل مفصلی داروهای ضد فاکتور توموری آلفا infliximab و etanercept بر هيستوپاتولوژی و اثر انفوزيون موضعی اين داروها بر جريان خون مفاصل التهابی مزمن در خرگوش

سال:

87

شماره طرح:

87/3

مجری:

دکتر حميد نجفی پور

پست الکترونیکی:

najafipourh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

ثبت موارد سکته قلبي و مغزي در کرمان بر اساس دستورالعمل MONICA

سال:

87

شماره طرح:

87/4

مجری:

علي ميرزازاده -نزال صراف زادگان

پست الکترونیکی:

Ali.mirzazadeh@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

تعيين اثر بخشی آموزش الکترونيک بر دانش، نگرش و عملکرد خود مراقبتي بيماران ديابت نوع II

سال:

87

شماره طرح:

87/5

مجری:

عصمت نوحي

پست الکترونیکی:

                                     
 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير مبوديپين بر متغيرهاي هموديناميكي، الكتريكي و تغييرات بافت شناسي قلب ايزوله و مکانيسم هاي احتمالي آن در آسيب ايسكمي–پرفيوژن مجدد در موش صحرايي نر

سال:

87

شماره طرح:

87/6

مجری:

دكتر غلامرضا سپهري -دكتر مصطفي محمدي

پست الکترونیکی:

gsepehri@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

تعيين اثرات ضد هليکوباکتر پيلوري عصاره هاي اتانولي گياهان صمغ آبغوره، ميوه گياه گلپر، گلهاي گياه نارنج ، ميوه ليموي عماني، سرشاخه هوايي گياه موخش، پونه، بومادران، چاي کوهي و مخلصه به روش برون تني

سال:

87

شماره طرح:

87/7

مجری:

زهرا حسيني نژاد

پست الکترونیکی:

                                 
 
 
 
 

عنوان:

تعيين شيوع سندرم متابوليک در خانمهاي کارمند شهر کرمان در سال 87 و ارتباط سطح سرمی آديپونکتين و کورتيترون با اجزای آن

سال:

87

شماره طرح:

87/8

مجری:

دکتر مژگان سنجري

پست الکترونیکی:

mjnsanjari@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر مصرف خوراکي زعفران بر شاخص هاي آسيب قلبي و سيستم هاي جارو کننده راديکال هاي آزاد سلولي و سرمي در موش صحرايي

سال:

87

شماره طرح:

87/9

مجری:

سياوش جوکار

پست الکترونیکی:

sjokar@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

جستجوي اثر بازدارندگي ، روي آنزيم دي هيدرو فولات ردوكتاز در تعدادي گياه محلي كرمان ( فاز اول: مطالعه آزمايشگاهي)

سال:

87

شماره طرح:

87/10

مجری:

دکتر احمد غلامحسينيان

پست الکترونیکی:

agnajar@yahoo.com