۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۱۷ دي   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين   

عنوان:

اثر تجويز مزمن مورفين همراه و يا بدون وراپاميل بر بيان زير واحد 1 كانالهاي كلسيمي نوع L قلب موش صحرايي (70/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/18

مجری:

دکتر سياوش جوکار

پست الکترونیکی:

sjokar@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع سندرم روده تحريک پذير و عوامل همراه آن در افراد بالغ شهر کرمان در سال1389 (98/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/19

مجری:

دکتر مهدي حيات بخش عباسي

پست الکترونیکی:

24672@irimc.org

 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع سوء هاضمه عملکردي و عوامل همراه با آن در جمعيت بالغ شهر کرمان در سال 89 (108/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/20

مجری:

دكترسيد مهدي سيد ميرزايي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي فراواني هليکوباکتر پيلوري و عامل پاتوژنيسته Cag وابسته به آن در بيماران مبتلا به SCC حنجره به روش PCR (26/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/22

مجری:

دکتر مريم عامي زاده

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اهميت رفتارهاي مراقبتي پرستاران از ديدگاه پرستاران و خانواده بيمار در بخش هاي ويژه CCU, ICU بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي کرمان در سال 1389 (30/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/23

مجری:

مژگان تائبي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط کبد چرب سونوگرافيک با شدت درگيري عروق کرونر در انژيوگرافي بيماران دچار انژين قلبي مراجعه کننده به بيمارستان شفا در سال 89-88 (33/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/24

مجری:

دکتر شهين نارويي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير منوپوز زودرس بر شدت درگيري عروق کرونر در زنان مبتلا به بيماري کرونري قلب (134/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/26

مجری:

دکتر حميدرضا نصري

پست الکترونیکی:

h-nasri2006@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر باز دارندگي عصاره متانولي چهل گياه بر فعالت آنزيم تيروزيناز (فاز اول :مطالعه آزمايشگاهي) (129/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/27

مجری:

دکتر احمد غلامحسينيان

پست الکترونیکی:

agnajar@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

مقايسه توان تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمال مغز استخوان با سلولهاي اپيتليال پرده آمنيوتيک انساني به کارديوميوسيت (250/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/28

مجری:

دکتر سيد نورالدين نعمت اللهي -دکتر محمدرضا بذرافشاني

پست الکترونیکی:

nematollahimahani@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع رينيت آلرژيک در دانش آموزان دبيرستاني شهر کرمان و تاثير آن بر کيفيت زندگي افراد مبتلا (75/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/29

مجری:

دکتر مريم عامي زاده

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

مقايسه سطح سرمي N terminal pro-BNP قبل و پس از انجام تست ورزش (76/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/30

مجری:

دکتر حميدرضا رشيدي نژاد

پست الکترونیکی:

Hr_rashidinejad@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

تاثير يک جلسه فعاليت هوازي بر فعاليت پلاکتي و برخي از فاکتورهاي انعقاد خون در دختران فعال و غيرفعال (78/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/31

مجری:

دکتر فاطمه نبي پور

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

تعيين فراواني تغييرات نوکلئوتيدي ژن TP53 در بيماران مبتلا به کارسينوم سلول کليوي در کرمان بين سالهاي 88-84 با استفاده از تکنيک MLPA (79/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/32

مجری:

دکتر فاطمه نبي پور

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر مصرف عصاره اتانولي گل گاوزبان و سنبل الطيب، دارچين، زنجبيل بياباني ، درمنه، بذر شويد واثر توامان آنها بر ضربان قلب وفشار خون در موش صحرايي (243/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/33

مجری:

انسيه مسعود حميدي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر تجويز تحت حاد عصاره متانولي برگ گياه درمنه(Artemisia Persia) بر فشار خون سيستولي و دياستولي و ضربان قلب در موش صحرايي (191/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/34

مجری:

فرزانه اسماعيلي-دکتر غلامرضا سپهري

پست الکترونیکی:

farzanehesmaeeli@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثيرتوام مهار کننده PI3K (فسفاتيديل اينوزيتول 3-کيناز) و mTOR بر مهار رشد سلول وآپوپتوز در استئو سارکوما (170/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/35

مجری:

مرضيه بادينلو

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

اثر اعتياد به ترياک بر روي آريتمي هاي قلبي: يک مطالعه مورد شاهدي (91/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/36

مجری:

دکتر فاطمه ميرزايي پور

پست الکترونیکی:

F_mirzaeipour@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

تعيين ارتباط بين سطح پلاسمائي C-reactive protein hs و وقوع slow coronary flow در آنژيوگرافي عروق کرونر بيماران (127/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/37

مجری:

دکتر منصور موذن زاده

پست الکترونیکی:

drmoazenzadeh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي آزمايشهاي عملکرد تيروئيدي در سرم مردان وابسته به ترياک و گروه شاهد (210/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/38

مجری:

دکترمحمد حسين گذشتي

پست الکترونیکی:

drgozashti@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارزش پيش بيني کننده گاما گلوتاميل ترانسفراز (GGT ) جهت بررسي اختلال گلوکز ناشتا در افراد با و بدون سندرم متابوليک (216/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/39

مجری:

دکتر غلامرضا يوسف زاده

پست الکترونیکی:

ghyousefzadeh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

تعيين وضعيت کنترل قند خون و شاخص هاي متابوليک در افراد ديابتي شهر کرمان در سال 1389 (217/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/40

مجری:

دکتر غلامرضا يوسف زاده

پست الکترونیکی:

ghyousefzadeh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي نقش گيرنده هاي استروژن و ميزان بيان آن گيرنده ها در اثر محافظتي استروژن بر روي خيز مغزي ناشي از تروما در موش هاي صحرايي ماده (84/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/41

مجری:

دکتر محمد خاکساري

پست الکترونیکی:

Khaksar38@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

بررسي رابطه بين سطح سرمي سيستاتين c با هر يک از اجزاء سندرم متابوليک (232/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/42

مجری:

دکتر محمد حسين گذشتي

پست الکترونیکی:

drgozashti@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي سطح سرمي سايتوکينها ي IL-12 ،IL-17 ،IL-6 ،IL-10 ، IFN-g و چند شکليهاي ژني گيرنده ويتامين D در دختران 13 تا 17 ساله با کمبود ويتامين D و گروه شاهد (09/90)

سال:

89

شماره طرح:

89/43

مجری:

دکتر غلامرضا اسدي کرم

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي تغييرات ميزان بيان ژن و ميزان پروتيين گيرنده اپلين در عضله قلب و عروق کرونر موش هاي صحرايي مبتلا به پر فشاري خون مدل گلدبلات دو کليه اي يک گيره اي (223/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/44

مجری:

دکتر حميد نجفي پور

پست الکترونیکی:

najafipourh@kmu.ac.ir

 
 

 

عنوان:

بررسي ارتباط آلل هاي ژن HLA-BRB1*01 و ژنHLA-DRB1*15 با بيماري Ulcerative colitis در کرمان (10/90)

سال:

89

شماره طرح:

89/45

مجری:

دکتر مژگان محمدي

پست الکترونیکی:

Mozhganmohammadi69@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر ضددردي و ضد التهابي مشتق جديد ريجيد شده متوکسي بنزوپيران 3 و4 دي هيدروكسي چالكون با تستهاي هات پليت، فرمالين و پلتيسموگرافي در موش سوري (150/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/46

مجری:

دکتر محمودرضا حيدری

پست الکترونیکی:

heidarimr@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

مقايسه سطح گلوکز خون قبل و بعد از Electroconvulsive therapy (ECT)در بيماران غير ديابتي (151/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/47

مجری:

دکتر حميد خسروضميری

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي آلودگي ميکروبي فراورده هاي تغذيه اي انترال در بخش مراقبت هاي ويژه بيمارستان شهيد باهنر کرمان (157/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/48

مجری:

دکتر سيدمجتبی سهروردی

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

تعيين عوامل خطر رواني –اجتماعي موثر بر وضعيت سلامت بيماران مبتلا به ديابت (161/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/49

مجری:

دکتر بهشيد گروسی

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 
 

 

عنوان:

مقايسه ميانگين نمرات آزمون هاي "چند گزينه اي" و "تشريحي کوتاه و محدود پاسخ" ميان ترم و پايان ترم درس تغذيه و تغذيه باليني و عوامل موثر بر آن در دانشجويان پرستاري دانشکده هاي پرستاري دانشگاه علوم پزشکي کرمان در دو نيمسال متناوب تحصيلي 89-88 و 90-89 (175/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/50

مجری:

دکتر محمدرضا محمودی

پست الکترونیکی:

mahmoodimr@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

تاثير فاصله زماني بين تزريق ديازپام و کتامين بر دليريوم ناشي از کتامين در جراحيهاي کوچک زنان (178/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/51

مجری:

دکتر محمدرضا دروديان

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي ارتباط بين مصرف اپيوم (ترياک) ومشتقات آن(شيره،ترياک،سوخته) با بروز سرطانهاي فوقاني گوارش (معده،مري،حفره دهان،پانکراس،کبد) در شهرستان کرمان88-87 (180/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/52

مجری:

دکتر علی اکبر حق دوست

پست الکترونیکی:

Ahaghdoost@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع اختلال عملکرد کليوي در مبتلايان به تالاسمي ماژور کرمان (186/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/53

مجری:

دکتر سعيده پرورش

پست الکترونیکی:

sparvaresh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي رابطه بين ميزان سطح سرمي گرلين و لپتين با فعاليت آنزيم کاتپسين D در بيماران مبتلا به Breast Cancer (226/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/54

مجری:

فخرالملوک رضوی طباطبايي

پست الکترونیکی:

 
 
 

 

عنوان:

تعيين فراواني اختلالات ژنتيک در کودکان مبتلا به لوسمي بستري شده در بخش انکولوژي بيمارستان افضلي پور کرمان با روش Multiplex RT-PCR و سيتوژنتيک معمولي (Conventional Cytogenetics) (238/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/57

مجری:

دکتر علي نادري-دکتر محمدرضا بذرافشان

پست الکترونیکی:

bazr61@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

برآورد اندازه جمعيت¬ مصرف کنندگان تزريقي مواد Injecting Drug Users (IDU) در شهر کرمان با استفاده از روش Multiplier (239/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/58

مجری:

مصطفي شکوهي

پست الکترونیکی:

shokouhi.mostafa@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

مقايسه ساختار و فراساختار و ايمونوسيتو شيميکارديوميوسيتهاي حاصل از تمايز سلولهاي بنيادي مزانشيمال مغز استخوان با سلولهاي اپيتليال پرده آمنيوتيک انسان (251/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/59

مجری:

دکتر سيد نورالدين نعمت اللهي

پست الکترونیکی:

nematollahimahani@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

برآورد اندازه جمعيت زنان تن فروش (FSWS) Female sea workers در شهر کرمان با استفاده از روش Multiplier (258/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/60

مجری:

مصطفي شکوهي

پست الکترونیکی:

shokouhi.mostafa@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي تجربه نوجوانان مبتلا به تالاسمي نسبت به بيماري (262/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/61

مجری:

زهرا غضنفري مقدم

پست الکترونیکی:

 
 
 

 

عنوان:

بررسي شيوع رشد بيش از حد باکتري ها در روده باريک در بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک پذير با استفاده از تست تنفي گلوکز در شهر کرمان (265/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/62

مجری:

دکتر محمدمهدي حياتبخش

پست الکترونیکی:

24672@irimc.org

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر درمان پريودنتال بر عود عفونت گوارشي هليکوباکتر پيلوري در بيماران کانديد آندوسکوپي دستگاه گوارش فوقاني (160/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/63

مجری:

دکتر نادر نوابي

پست الکترونیکی:

Nader-Nawabi @ yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

ارزيابي کيفيت خدمات آموزشي به دانشجويان و دستياران پزشکي در بيمارستانهاي آموزشي شهر کرمان با استفاده از مدل کيفيت خدمت سروکوال Servqual سال 1389(211/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/64

مجری:

دکتر محمدحسين گذشتي

پست الکترونیکی:

drgozashti@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر اسانس مريم گلي لاله زاري و آويشن شيرازي بر مهار فعاليت آنزيم استيل کولين استراز در مغز موش سوري (196/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/65

مجری:

دکتر شيرين پورنورمحمدي

پست الکترونیکی:

shirinpnm@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

مقايسه کسر جهشي بطن چپ قبل و بعد از CABGS و ارتباط آن با شدت بيماري عروق کرونر در بيماران بخش جراحي قلب بيمارستان شفا (194/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/66

مجری:

دکتر بهزاد عظيم زاده

پست الکترونیکی:

azimzadeh@email.com

 
 

 

عنوان:

بررسي شيوع هيپوتيروئيدي در زنان سنين باروري و زنان باردار در شهر کرمان طي سالهاي 90-1389 (236/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/67

مجری:

دکتر بي بي شهناز عالي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير جويدن آدامس هاي بدون قند در بهبود ايليوس بعد از عمل جراحي کوله سيسيستکتومي (252/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/68

مجری:

مطهره پيله ورزاده

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

تبيين تجارب بيماران ديابتي در رابطه با خود مراقبتي (281/89)

سال:

89

شماره طرح:

89/69

مجری:

منصوره عزيززاده فروزي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثرات مهارکننده هاي سيکلواکسيژناز نوع 2 بر تخليه معدي و ترانزيت روده اي و سايتوکين هاي التهابي مغز در موش هاي صحرايي نر بعد از القاي آسيب تروماتيک مغزي منتشر

سال:

89

شماره طرح:

89/1

مجری:

زکيه کشاورزي - دکتر محمد خاکساري حداد

پست الکترونیکی:

Khaksar38@yahoo.co.uk

 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع و عوامل زمينه اي نارسايي مزمن کليه در افراد بالاي 25 سال شهر کرمان در سال 1389

سال:

89

شماره طرح:

89/2

مجری:

دکتر جلال آزمنديان

پست الکترونیکی:

J_azmandian@yahoo.com

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي الگوي نسخه نويسي داروهاي ضد ديابت شيرين نوع دو در بيماران مراجعه کننده به کلينيک هاي ديابت شهر کرمان (1388-1389)

سال:

89

شماره طرح:

89/3

مجری:

دکتر غلامرضا يوسف زاده

پست الکترونیکی:

ghyousefzadeh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

اثر تجويز دراز مدت و همزمان نيكوتين و چاي سياه بر نيمرخ چربيهاي پلاسما و سطوح آنتي اكسيدانهاي بافت قلب موشهاي صحرايي با قلبهاي طبيعي و ايسكميك

سال:

89

شماره طرح:

89/4

مجری:

دكتر سياوش جوکار

پست الکترونیکی:

sjokar@gmail.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثرات مزمن شيره معده، اسيد معده، پپسين واسيدهاي صفراوي بر هيستوپاتولوژي مجاري هوايي وپارانشيم ريوي موش صحرايي

سال:

89

شماره طرح:

89/5

مجری:

دکتر ميترا ثمره فکري

پست الکترونیکی:

m_samareh@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

مطالعه تاثير مصرف گلوکز در هنگام ريکاوري بعد از بازي فوتسال بر ميزان آديپونکتين، لپتين و نيمرخ ليپيدي پلاسماي خون مردان 20 تا 24 ساله

سال:

89

شماره طرح:

89/6

مجری:

دکتر غلامرضا يوسف زاده -دکتر علي گل ـ رضا اميني

پست الکترونیکی:

ghyousefzadeh@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

مقايسه اثر ترياک خوراکي واستنشاقي برCRP و برخي فاکتورهاي انعقادي خون همستر سوري طلايي

سال:

89

شماره طرح:

89/7

مجری:

دکتر فاطمه ميرزايي پور

پست الکترونیکی:

F_mirzaeipour@kmu.ac.ir

 
 
 

 

 

عنوان:

تاثير بازتواني قلبي از طريق يک دوره تمرينات ورزشي هوازي بر سطح سرمي هورمون هاي آديپونکتين، تستوسترون و ليپوپروتئين هاي پلاسما در مردان داراي بيماري تنگي عروق کرونر

سال:

89

شماره طرح:

89/8

مجری:

دکتر حميد معرفتي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي تاثير پرستاري از راه دور (پيگيري تلفني)برکيفيت زندگي بيماران مبتلا به ديابت نوع دوم در شهر کرمان در سال1389

سال:

89

شماره طرح:

89/9

مجری:

سکينه سبزواري

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي رابطه سطح ادراري مرفين با شدت بيماري عروق كرونر در معتادان به ترياک بر حسب Gensini score

سال:

89

شماره طرح:

89/10

مجری:

دكتر افسانه فرود

پست الکترونیکی:

forood@kmu.ac.ir

 
 
 
 

عنوان:

تعيين ارتباط ابتلا به پرفشاری خون و اختلالات قاعدگی

سال:

89

شماره طرح:

89/11

مجری:

دکتر طاهره اشرف گنجويي

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسی تاثير بکارگيری مدل مراقبت مشارکتی بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به نارسايي قلبی مراجعه کننده به بيمارستان افضلی پور کرمان

سال:

89

شماره طرح:

89/12

مجری:

خانم فريبا برهانی

پست الکترونیکی:

 
 
 

 

عنوان:

بررسی اثر عصاره متانولي گل محمدي و مازو بر الگوي ليپيدي در خرگوش

سال:

89

شماره طرح:

89/13

مجری:

دکتر احمد غلامحسينيان

پست الکترونیکی:

agnajar@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

ارتباط بين عزت نفس برارتقاء رفتارهاي سلامتي در بيماران دچار نارسايي قلب بستري در بيمارستانهاي اموزشي شهر کرمان

سال:

89

شماره طرح:

89/14

مجری:

لاله لقماني

پست الکترونیکی:

 
 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع رفلاکس گاستروازفاژيال و عوامل خطر آن در جمعيت بالغ شهر کرمان در سال 1389

سال:

89

شماره طرح:

89/15

مجری:

دکتر صديف درويش مقدم

پست الکترونیکی:

sdmoghaddam@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي شيوع يبوست وتعيين عوامل خطر درجمعيت بالغ شهر کرمان در سال 89-1388

سال:

89

شماره طرح:

89/16

مجری:

دکتر محمد جواد زاهدي

پست الکترونیکی:

zahedimj@yahoo.com

 
 
 
 

عنوان:

بررسي اثر اعتياد به ترياک بر سطح سرمي مهارگر فعال کننده پلاسمينوژن – 1 در افراد مبتلا به بيماري عروق کرونر

سال:

89

شماره طرح:

89/17

مجری:

دکتر افسانه فرود

پست الکترونیکی:

forood@kmu.ac.ir