۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۵ تير   

 

مرکز تحقیقات گوارش و کبد

 

اين گروه ابتدا در قالب کميته تحقيقاتی گوارش و هورمون در سال 1383 توسط خانم دکتر فاطمه نبوی زاده تأسيس گرديد. پس از کسب موافقت اصولی مرکز تحقيقات فيزيولوژی و انتقال خانم دکتر نبوی زاده به تهران، اين کميته به مرکز ملحق گرديد. با توجه به اينکه فاصله زمينه های تحقيقاتی دو بخش گوارش و هورمون نسبتاً زياد بود نهايتاً در سال 1386 بخش گوارش آن جدا و تحت عنوان کميته تحقيقاتی گوارش به کار خود ادامه داد. با کسب موافقت قطعی مرکز اين کميته به گروه پژوهشی گوارش و کبد ارتقاء و در بيمارستان افضلی پور مستقر گرديد. هسته مرکزی اين گروه را تعدادی از اعضاء هيئت علمی گروه داخلی دانشگاه تشکيل می دادند.در آذرماه 1393،پس از کسب موافقت اصولی از شورای گسترش دانشگاه،به عنوان مرکز تحقیقات گوارش و کبد شروع به فعالیت نمود. ریاست اين مرکز هم اکنون بر عهده آقای دکتر صديف درويش مقدم می باشد. این مرکز ارتباط تنگاتنگی با پايگاه تحقيقات بالينی بيمارستان مذکور دارد و جلسات آن نيز در محل بيمارستان تشکيل می گردد.