۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۷ ارديبهشت   

آزمايشگاه تحقيقاتی فيزيولوژی سلولی ـ مولکولی

 

اين آزمايشگاه در سال 1388 به منظور تحقيقات فيزيولوژيک در سطح سلولي و مولکولي تاسيس گرديد. مکانيسم هاي سلولي و مولکولي پديده هاي فيزيولوژيک و فيزيوپاتولوژيک (ايجاد بيماري) از جمله مکانيسم اثر داروها بر بيماريها در سطح سلولي و مولکولي از زمينه هاي تحقيقاتي در اين آزمايشگاه مي باشند. هم اکنون در اين آزمايشگاه تجهيزات زير موجود مي باشد: دستگاه ميکروپليت ريدر Fluorescence و Luminesence، فريزر 80- درجه، فريزر 20- درجه، يخچال 4 درجه، تانک ازت، دستگاه آب مقطر گيري دي يونيزه، pH متر، هود شيميايي، منبع تغذيه (Power supply)، تانک الکتروفورز افقي و عمودي، ست سمپلر، اتاقک مجهز به نور UV جهت انجام PCR (PCR work station)، تجهيزات مربوط به تکنيک وسترن بلات (Western Blotting)، دستگاه ژل داک (Gel Documentation)، ترموسايکلر (Thermocycler)، ميکرواسپکتروفتومتر (Nanodrop spectrophotometer)، Digital Dry Bath، سانتريفيوژ يخچال دار  با دور بالا (17000 rpm)، ميکروسانتريفيوژ (Mini Centrifuge)، سانتريفيوژ معمولي، شيکر و دستگاه Real-Time PCRکارشناس مسئول آزمايشگاه آقاي ياسر معصومي مي باشد.