۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ سه شنبه ۲۸ آبان   

آزمايشگاه تحقيقاتی تخصصی بالينی

 

اين آزمايشگاه در سال 1387 تاسيس و تجهيز گرديد. هدف از تاسيس اين آزمايشگاه ارائه خدمات ،انجام تست هاي آزمايشگاهي بخصوص آزمايش هايي که بطور معمول در آزمايشگاههاي باليني شهر قابل انجام نبوده و در سطح تحقيقاتي مي باشند به پژوهشگران ودانشجويان تحصيلات تکميلي  مي باشد. از سال 1396 با مستقل شدن مرکز تحقيقات غدد درون ريز ومتابوليسم اين آزمايشگاه  بصورت مشترک با اين مرکز مورد استفاده قرارگرفت وبا اضافه شدن تجهيزات جديد مانند اتوآنالايزر بيوشيمي(selectra) اين آزمايشگاه  توانايي انجام  کليه تست هاي آزمايشگاه هاي تشخيص طبي بر روي نمونه هاي انساني ، حيواني وسلولي را دارد. همچنين آزمايشگاه  مجهز به دستگاه ELISA ،  الکتروفورز هنا ، اسپکتروفوتومتر visible ـ uv ، ،سونيکاتور جهت هموژنيزه کردن نمونه هاي بافتي آزمايشگاهي ، دستگاه نايکو کارد و هيومن کانت جهت شمارش سلولي نمونه هاي خون مي باشد. در اين آزمايشگاه ، اندازه گيري مقدار پروتئين در  نمونه هاي سرم و بافت با استفاده از روش وسترن بلات و اندازه گيري غلظت آنتي بادي و آنتي ژنها و هورمونهاي مختلف در سرم انسان و حيوانات انجام مي شود . مسئول اين آزمايشگاه خانم زينب کردستاني مي باشد.