۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ شنبه ۶ مهر   

 

عنوان کارگاه بررسی درافت اولیه مقالات طرح بررسی ريسک فاکتورهای بيماريهای قلبی عروقی در کرمان-فاز دوم
سال: 97 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژی

 

 

 

عنوان کارگاه مقاله نويسی مقالات طرح بررسی ريسک فاکتورهای بيماريهای قلبی عروقی در کرمان-فاز دوم
سال: 96 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژی

 

 

 

 

عنوان کارگاه مقاله نويسی مقالات طرح بررسی ريسک فاکتورهای بيماريهای قلبی عروقی در کرمان-فاز اول
سال: 90 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژی

 

 

عنوان Graphic Appraisal Tool for Epidemiological studies (GATE)
سال: 88 مدرسین: معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمان، مركز توسعه آموزش پزشكي، مركز تحقيقات فيزيولوژي كرمان،

 

 

عنوان کارگاه آمار کاربردی
سال: 88 مدرسین: معاونت پژوهشی دانشگاه ، مرکز تحقيقات فيزيولوژی

 

 

عنوان کارگاه مقاله نويسی انگليسی
سال: 88 مدرسین: واحد نگارش علمی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ـ مرکز تحقيقات فيزيولوژی

 

 

عنوان Graphic Appraisal Tool for Epidemiological studies (GATE) نقد مطالعات با روش GATE
سال: 88 مدرسین: دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ـ مرکز تحقيقات فيزيولوژی

 

 

عنوان کارگاه اصول مقاله نويسی و ارسال مقاله برای مجلات
سال: 87 مدرسین: معاونت پژوهشی و مرکز تحقيقات فيزيولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

عنوان کارگاه روش تحقيق پيشرفته
سال: 87 مدرسین: معاونت پژوهشی و مرکز تحقيقات فيزيولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

عنوان کارگاه کشوری مديريت داده ها در نظام مراقبت عوامل خطر بيماريهای غيرواگير در ايران
سال: 87 مدرسین: دانشگاههای علوم پزشکی

 

 

عنوان کارگاه اصول مقاله نويسی و ارسال مقاله برای مجلات
سال: 87 مدرسین: معاونت پژوهشی و مرکز تحقيقات فيزيولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ـ معاونت پژوهشی دانشگاه زابل

 

 

عنوان کارگاه ده گام پژوهش در سيستمهای بهداشتی ـ درمانی
سال: 87 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژی - دانشگاه علوم پزشکی زابل

 

 

عنوان کارگاه جستجوي پيشرفته اطلاعات در OVID
سال: 87 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژي ـ ( پايگاه تحقيقات باليني بيمارستان افضلي پور)

 

 

عنوان کارگاه جستجوي پيشرفته اطلاعات در Science Direct
سال: 86 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژي ـ ( پايگاه تحقيقات باليني بيمارستان افضلي پور)

 

 

عنوان آشنايي با نرم افزار windows ـ آشنايي با جستجوي مقدماتي در internet
سال: 86 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژي ( پايگاه تحقيقات باليني بيمارستان افضلي پور)

 

 

عنوان کارگاه مقاله نويسی
سال: 86 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژی ـ پايگاه تحقيقات باليني مرکز آموزشي درماني افضلي پور

 

 

عنوان کارگاه آموزشی مهارتهای لازم برای برقراری ارتباط موثر
سال: 86 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژی

 

 

عنوان کارگاه EBM
سال: 86 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژي ـ ( پايگاه تحقيقات باليني بيمارستان افضلي پور)

 

 

عنوان کارگاه سيستمهای اطلاعات جغرافيايی (GIS) و کاربردهای آن در زمينه مديريت بيماريها
سال: 86 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژی

 

 

عنوان کارگاه « نحوه نگارش کارنامه پژوهشی »
سال: 86 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژی

 

 

عنوان کارگاه مقدماتی روش تحقيق
سال: 86 مدرسین: معاونت بهداشتی با همکاری معاونت پژوهشی

 

 

عنوان کارگاه EndNote
سال: 86 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژي ـ ( پايگاه تحقيقات باليني بيمارستان افضلي پور)

 

 

عنوان کارگاه word 2007
سال: 86 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژی ـ علی پورخاندانی

 

 

عنوان کارگاه طراحی پوستر
سال: 86 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژی ـ علی پورخاندانی

 

 

عنوان کارگاه Excel
سال: 86 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژي ( پايگاه تحقيقات باليني بيمارستان افضلي پور)

 

 

عنوان کارگاه SPSS (سطح مقدماتی تا متوسطه)
سال: 86 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژی (پايگاه تحقيقات بالينی بيمارستان افضلی پور)

 

 

عنوان کارگاه پزشکی مبتنی بر شواهد
سال: 86 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژی (پايگاه تحقيقات بالينی بيمارستان افضلی پور)


 

 

 
عنوان کارگاه مقاله نويسی مقالات طرح بررسی ريسک فاکتورهای بيماريهای قلبی عروقی در کرمان
سال: 90 مدرسین: مرکز تحقيقات فيزيولوژی