۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۲۴ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر   

مرکز تحقيقات فيزيولوژي،دانشگاه علوم پزشکی کرمان 

 

مرکز تحقيقات فيزيولوژي با همت آقاي دکتر حميد نجفي پور در ارديبهشت ماه 1383 با کسب موافقت اصولي از شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي کشور رسماً تاسيس گرديد. سابقه فعاليت مرکز قبل از کسب موافقت اصولي به آبان ماه 1376 برمي گردد که در آن زمان تحت عنوان کميته تحقيقات قلب و عروق در حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه شروع به کار نمود. اين کميته با همکاري تعدادي از اعضاء هيئت علمي گروه باليني قلب و عروق و گروههاي علوم پايه فيزيولوژي و فارماکولوژي و بيوشيمي تاسيس گرديده و در طول نزديک به هفت سال فعاليت اقدام به تهيه و تصويب اساسنامه، عضوگيري، تشکيل جلسات منظم هفتگي همراه با ارائه مقاله، بررسي طرحهاي تحقيقاتي اعضاء و توانمند سازي پژوهشي آنها و همکاری در تاسيس پايگاه تحقيقات باليني بيمارستان افضلی پور نمود. مرکز پس از 4 سال فعاليت رسمي در ارديبهشت ماه 1387 موفق به کسب موافقت قطعي از شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي گرديد.(نامه موافقت قطعی)

مرکز تحقيقات فيزيولوژي هم اکنون با سه مرکز تحقيقاتی زيرمجموعه خود شامل مرکز قلب و عروق، مرکز غدد و متابوليسم و مرکز گوارش از همکاري نيمه وقت بيش از 30 نفر از اعضاء هيئت علمي دانشگاه بهره مند است و داراي چهار آزمايشگاه تحقيقاتي و يک اتاق حيوانات  با امکانات نسبتاً خوب در گروه فيزيولوژي و فارماکولوژي دانشکده پزشکي و 6 آزمايشگاه تحقيقاتی و يک اتاق حيوانات در محل مرکز می باشد. ساختمان مرکز تحقيقات فيزيولوژي در چهارراه طهماسب آباد – اول بلوار جهاد – در معاونت پژوهشي دانشگاه  واقع است. در حال حاضر رئيس مرکز  آقای دکتر حميد نجفی پور  می باشد.

   

Email: najafipourh@kmu.ac.ir

 

پايگاه تحقيقات باليني افضلی پور

 

پايگاه توسعه تحقيقات باليني بيمارستان افضلي پور كرمان در دی ماه 1384 به عنوان زير مجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه در قالب يک طرح تحقيقاتی که توسط مرکز تحقيقات فيزيولوژی مصوب و اجرا گرديد، شروع بکار نمود. هدف اصلي از افتتاح اين پايگاه تحقيقاتي ارائه خدمات پشتيباني پژوهشي و توانمندسازي پژوهشي اعضاء هيئت علمي باليني بيمارستان افضلي پوركرمان است . اهداف كاربردي اين پايگاه، توانمندسازي اعضاء هيئت علمي بالينی از نظر آشنايي با مباني پژوهش، يافتن موضوع تحقيق، تهيه پروپوزال پژوهشي، انجام پژوهش، جمع آوري و آناليز داده ها و نگارش مقالات و همچنين تأمين امكانات حمايت از پژوهش در محل كار اعضاء هيئت علمي مي باشد. از اهداف ديگر اين پايگاه تشويق و ترغيب اعضاء جهت انجام طرح هاي پژوهشي مشترك بين بخشي در بيمارستان، انجام طرح هاي مشترك علوم باليني و علوم پايه وهمچنين طرح هاي بين دانشگاهي است. با وجود پايان طرح تحقيقاتی مذکور در بهار 1387 ، پايگاه همچنان با حمايت معاونت تحقيقات و فناوری وزارت متبوع و دانشگاه و همکاری مرکز تحقيقات فيزيولوژی به عنوان يکی از واحدهای زيرمجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه به فعاليت خود ادامه می دهد . شورای پژوهشی پايگاه در سال 1388 در محل بيمارستان افضلی پور شروع بکار نمود و با مجوز شورای پژوهشی دانشگاه اقدام به بررسی و تصويب طرح های پژوهشی اعضاء تحت عنوان طرح های غيرمتمرکز و يا ارسال طرح های با بودجه بالاتر پس از تصويب در شورا جهت تصويب نهايی به شورای پژوهشی دانشگاه می نمايد. مسئوليت پايگاه هم اکنون بر عهده آقای دکتر صديف درويش مقدم می باشد

 

 Email: sdmoghaddam@yahoo.com