Skip Navigation Links | صفحه اصلی | آزمایشگاه ها | واحد میدانی و بالینی

واحد تحقيقات بالينی و ميدانی

اين واحد در سال 1387 تاسيس گرديد و هدف از ايجاد آن حمايت اداری و اجرائی از تحقيقاتی است که در خارج از مرکز و در بيمارستانها يا مراکز بهداشتی درمانی و بطور کلی در جامعه انجام می گيرد. طرح های تحقيقاتی سيستم ثبت سکته های قلبی و مغزی (MI and stroke registry) بر اساس پروتکل MONICA و بررسی وضعيت ريسک فاکتورهای بيماري شريانهای قلب در کرمان Kerman coronary artery disease Risk factor study (KERCADRS) انجام شده اند. طرح اول با همکاری مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان در قالب يک طرح تحقيقاتی مشترک بين دو مرکز تصويب گرديده است. در طرح دوم يک جمعيت 6000 نفری از ساکنين 75-15 ساله شهر کرمان به واحد فراخوان و اطلاعات مربوط به 7 ريسک فاکتور مهم بيماريهای شريانهای قلب شامل چربی های سرم، ميزان فعاليت فيزيکی ، اعتياد به مواد مخدر و سيگار، مسائل روانی مانند اضطراب و افسردگی، پرفشاری خون ، وضعيت تغذيه ای افراد و بهداشت دهان و دندان جمع آوری و پس از کسب اطلاعات پايه بر آن اساس، قرار است اقدامات مداخله ای جهت کاهش ريسک فاکتورهای مذکور در جامعه اجرا و نتايج مداخله بررسی گردد. کارشناس مسئول واحد فوق خانم ميترا شادکام می باشد.

 

معرفي مطالعه کوهورت کرمان

مطالعه  KERCADRS (KERman Coronary Artery Disease Risk Factors Study ),يک مطالعه کوهورت نسبتا گسترده مبتني بر جمعيت (Population based  )است که بر روي 6000 نفر از جمعيت 15 تا 75 ساله ساکن شهر کرمان توسط واحد تحقيقات باليني و ميداني مرکز تحقيقات فيزيولوژي دانشگاه علوم پزشکي کرمان از سال 1388 شروع گرديد.

فازاول اين مطالعه، که يک مطالعه مقطعي بود از مهرماه 1388 آغاز و در آذرماه 1390 پايان يافت. هدف اين مطالعه بررسي شيوع، بروز و روند 9 عامل خطر بيماري هاي عروق کرونر قلب شامل: فشارخون بالا، ديابت، چاقي و اضافه وزن، هيپرليپيدمي،کم تحرکي، بهداشت روان، سيگار و اعتياد، تغذيه، وبهداشت دهان و دندان مي باشد. فازدوم اين مطالعه، که 5 سال بعد از فاز اول شروع گرديد از آبانماه 93 شروع شده و هم اکنون در حال اجرا مي باشد.تعداد زيادي از اعضاء هيئت علمي باليني در تخصص هاي گوناگون مانند قلب و عروق، غدد و متابوليسم،روانپزشکي،دندانپزشکي،گوارش و کبد،کليه و مجاري ادرار و داخلي در کنار اعضاء هيئت علمي فيزيولوژي و بيوشيمي دانشگاه در طرح مذکور با مرکز همکاري مي نمايند.

از نتايج حاصل از اجراي فاز اول، که وضعيت شيوع 9 عامل خطر مذکور در فوق و عوامل مرتبط با آن در شهر کرمان را نشان ميدهد،تا کنون 30 مقاله منتشر گرديده که ليست عناوين آنها در زیر آمده است.

 

عناوین مقالات منتشر شده از فاز اول کوهورت "KERCADRS" :

Najafipour H, Mirzazadeh A, HaghdoostAA, Shadkam M, Afshari M, et al.Coronary Artery Disease Risk Factors in an urban and pri-urban setting (KERCADR Study): Methodology and Preliminary Report. Iran J Public Health, 2012, 41(9): 86-92.


Association between Anti-Thyroid Peroxidase Antibody and Asthma in Women. Mitra Samareh Fekri, Mostafa Shokoohi, Mohammad-Hossein Gozashti, Saeed Esmailian, Nasrollah Jamshidian,Malihe Shadkam-Farokhi, Mohammad-Reza Lashkarizadeh, Reza Malekpour Afshar, Iran J Allergy Asthma Immunol. 2012; 11(3): 241- 245.


GhYousefzadeh, M Shokoohi, M Yeganeh, H Najafipour. Role of gamma-glutamyltransferase (GGT) in diagnosis of impaired glucose tolerance and metabolic syndrome: A prospective cohort research from the Kerman Coronary Artery Disease Risk Study (KERCADRS). Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews,2012, 6:(190–194).

BeydolahShahouzehi, MostafaShokouhi and Hamid Najafipour. The Effect of opium addiction on serum Levels of Adiponectin and Leptin in male subjects: a case control study from KERCADRS. EXCLI Journal, 2013;12:916-923.

Najafipour Hamid, MalekMohammadiTayebeh, Foad Rahim, Haghdoost Ali Akbar, ShadkamMitra, and Afshari Mehdi. Association of oral health as a cardiovascular disease risk factor (CVDRF) with other CVDRFs: Results from a community based study on 5900 adult subjects.  ISRN Cardiology, 2013 (June): 1-6.

NajmehRahimi, MohamadHossainGozashti, Hamid Najafipour, MostafaShokoohi, Hamid Marefati. Potential Effect of Opium Consumption on Controlling Diabetes and Some Cardiovascular Risk Factors in Diabetic Patients. Addict Health, 2013, 5 (3-4) 1-6.

GholamrezaYousefzadeh, FatemehMahdavi-Jafari, MostafaShokoohi, Hamid Najafipour, Ali-Akbar Haghdoost, Vida ModaresNejad.  Modulation of coronary artery disease risk factors by menopausal status: A population based study among Iranian women (KERCADRStudy). Arya Atherosclerosis, 2013, 9(6): 332-336.

Mehdi Hayatbakhsh, Mohammad Javad Zahedi, Sadif Darvishmoghaddam, Sayed Mehdi Seyedmirzaie, Hamid Najafipour, Ali Akbar Haghdoust, Azadeh Mahmoudi.The Prevalence of Irritable Bowel Syndrome, and its Clinical Symptoms and Related Factors among the Adult Population of Kerman, Iran. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2013; 20(4): 331-342. [in Persian]

Mohammad HosseinGozashti, FedaeiNajmeasadat, ShojaeiMohadeseh, , Hamid Najafipour. Determination of most suitable cut off point of waist circumference for diagnosis of metabolic syndrome in Kerman.    Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 2014, 8 (1):8-12.

GholamrezaYousefzadeh,MehrdadSheiknAkhavan. Age and gender differences in the clustering of metabolic syndrome combinations: a prospective cohort research from the Kerman Coronary Artery Disease Risk Study (KERCADRS), Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 2015: 9 (4):367-372.

Gozashti Mohammad Hossein, Shafiei Maryam, EsmaeilianSaeed, Najafipour Hamid, MashroutehMahdieh. The prevalence of latent autoimmune diabetes in adults and its correlates in patients with type 2 diabetes in Kerman, Iran [2011]. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 2015 Apr-Jun;9(2):104-7.

Najafipour H,Sanjari M, Shokoohi M, Haghdoost AA, Afshari M, Shadkam M, EtemadK,Mirzazadeh A. Epidemiology of Diabetes Mellitus, Pre-Diabetes, Undiagnosed and Uncontrolled Diabetes and Its Predictors in General Population Aged 15 to 75 Years: A Community-based Study (KERCADRS) in Southeastern Iran. J Diabetes, 2015 Sep;7(5):613-21.

Najafipour H, Nasri HR, Afshari M, Moazenzadeh M, Shokoohi M, Forood A, Koorosh E, Sadeghi B, Mirzazadeh A. Hypertension, Pre-Hypertension, Undiagnosed and Uncontrolled Hypertension and its Predictors in General Population Aged 15 to 75 Years: A Community-based Study in Southeastern Iran. International Journal of Public Health,2014, 59 (6): 999-1009.

N Rahimi,M.H Gozashti,H Marefati, K Rahnama, I Aghaei, M Moosazadeh. Prevalence of Cardiovascular Risk Factors in Diabetic Patients and its Relationship with Opium Consumption. Journal of Guilan University of medical Sciences,2014; 22(88):49-57.[in Persian]


Aram-Ahmaddi M,Bahrampour A, Najafipour H. Predicting Type Two Diabetes and Determination of Effectiveness of Risk Factors Applying Logistic Regression Model. Journal of Kerman University of Medical Sciences. 2014; 21(2):103-113. [in Persian]


YousefzadehGholamreza, ShokoohiMostafa  andNajafipour Hamid. Inadequate control of diabetes and metabolic indices among diabetic patients: a population based study from the Kerman Coronary Artery Disease Risk Study (KERCADRS). International Journal of Health Policy and Management (IJHPM), 2015, 4(5): 271-277.

GholamrezaYousefzadeh, MostafaShokoohi, Hamid  Najafipour, MahmoodEslami, FaranakSalehi. Association between opium use and metabolic syndrome in an urban population in southern Iran:  Results of the Kerman Coronary Artery Disease Risk factor Study (KERCADRS). Arya Atherosclerosis,2015, 11(1): 7 pages.

GholamrezaYousefzadeh, MostafaShokoohi, Hamid Najafipour, MitraShadkamfarokhi. Applying Framingham Risk Score for Prediction of Metabolic Syndrome: the Kerman Coronary Artery Disease Risk study (KERCADRS). ARYA Atherosclerosis, 2015, 11(3): 1-7.


Najafipour H, Masoomi M,  Shahesmaeili A, Haghdoost AA, Afshari M, Nasri H Reza, Kahnooji M, Etemad K, Mirzazadeh A. Effect of opium consumption on coronary artery disease risk factors and oral health: Results of KERCADRS population-based survey on 5900 subjects aged 15-75 years. Int J Preventive Med, 2015, 6: 42: 7 pages.


Tajadini H, Divsalar K, Mehrabani M, Haghdoost A.A, Esmaeili Z, Shadkam M. The frequency of using herbal medicine among patients with hypertension in Kerman, Iran, 2012-2013. Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine           2015, April, pages 1-4.


ZohreForoozanfar, Hamid Najafipour, NargesKhanjani, Abbas Bahrampour, HosseinaliEbrahimi . The prevalence of metabolic syndrome according to different criteria and its associated factors in type 2 diabetic patients in Kerman, Iran.Iran J Med Sciences, 2015, 40 (6): 522-525.


Najafipour Hamid, SabahiAbdolreza, MirrashidiFatemeasadat, AfshariMahdi, Haghdoost Ali Akbar. Sleep Status and its relationship with other Coronary Artery Diseases Risk Factors: Findings of a Community-based Study in South East of Iran. Journal of sleep disorders and therapy.2015, 4(3): 6 pages.


Fatemeh Safavi, Gholamreza Yousefzadeh, Mostafa Shokoohi, Sadaf Safavi, Hamid Najafipour, Mitra Shadkam Farokhi.Prevalence of Metabolic Syndrome in Patients with Periodontal Disease. Journal of Kerman University of Medical Sciences, 2015; 22(3): 229-239. [in Persian]


Elevated Plasma Homocysteine Concentration in Opium-Addicted Individuals. Mohammad Masoomi , Nahid Azdaki, Beydolah Shahouzehi, Addict Health 2015; 7(3-4) .


Najafipour H, Yousefzadeh Gh, Forood A, Karamouzian M, Shadkam M, Mirzazadeh A. Overweight and obesity prevalence and its predictors in a general population: A community-based study in Kerman, Iran (Kerman coronary artery diseases risk factors studies). ARYA Atheroscler 2016; 12(1): 18-27.

Hamideh Salimzadeh, Hamid Najafipour, Fatemeh Mirzaiepour, Soodabeh Navadeh, Mitra Shadkam-Farrokhi, Ali Mirzazadeh. Prevalence of Active and Passive Smoking among Adult Population: Findings of a Population-Based Survey in Kerman (KERCADRS), Iran,Addict Health 2016; 8(1).

Hamid Najafipour, Ghodsiyeh Banivaheb, Abdolreza Sabahi , Nasrollah Naderi,Maryam Nasirian, Ali Mirzazade. Prevalence of anxiety and depression symptoms and their relationship with other coronary artery disease risk factors: A population-based study on 5900 residents in Southeast Iran.Asian Journal of psychiatry, 20 (2016) 55–60.


Common autoimmune biomarkers, thyroid hormonal abnormalities,and beta cells dysfunction in patients with latent autoimmune diabetes in adults with type II diabetes mellitus. Gholamreza Yousefzadeh, Mohammadhossein Gozashti, Hamid Najafipour, Najar Ahmad Gholamhosseinian , Abbas Bahramnejad, Mostafa Shokouhi, Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews, 10S (2016) S52–S55.

Hamid Najafipour, Mahboobeh Yeganeh Hajahmadi ,Hamidreza Nasri , Zahra Sadeghi.Effect of opium addiction and six other risk factors on hypertension: a population-based study in 5900 adults in Kerman. Iranian Journal of Physiology and Pharmacology, 2015; 1 (4):156-165.[in Persian]

Hamid Najafipour, Majid Askaripour, Ali Hosseinzadeh, Zahra Sadeghi. The Prevalence of Coronary Artery Diseases Risk Factors in Four Regions of Kerman City. 2016; 23(4): 406-420.[in Persian]

Najafipour H, ShokohiM,YousefzadehG, SarvarAzimzadeh B, MoshtaghiKashanian G, Bagheri MM, Mirzazadeh A. Prevalence of dyslipidemia and its association with other coronary artery disease risk factors among urban population in Southeast of Iran: results of the Kerman coronary artery disease risk factors study (KERCADRS).J Diabetes & Metabolic disorders,2016, 15:49 DOI 10.1186/s40200-016-0268-0.

Najafipour H, Beik Ahmad. The Impact of Opium Consumption on Blood Glucose, Serum Lipids and Blood Pressure, and Related Mechanisms. A Review, Front. Physiol. 2016, 7:436. doi: 10.3389/fphys.2016.00436.

Gozashti Mohammad Hossein, Maryam Karimifard, MostafaShokoohi and Hamid Najafipour. The Association between Serum Cystatin-C Level and Metabolic Syndrome and its components: Kerman Coronary Artery Disease Risk Study (KERCADRS). ARYA Atheroscler. In Press.

Najafipour H, Moazenzadeh M, Afshari M,  Nasri HR, Khaksari M,  Forood A, Sheikzadeh K, Mirzazadeh A. Prevalence of  Low Physical Activity and its relationship with Other Cardiovascular Risk Factors: a Community-based Study (KERCADRS).  ARYA Atherosclerosis, 2016, In Press