۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير

به ترتیب حروف الفبا:

 

نام و نام خانوادگی: سارا خواجویی

مدرک تحصیلی: ديپلم

عنوان پست: ماشین نویس

شماره تماس: 32263983-034

ایمیل:

--------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: میترا شادکام فرخی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس EMBA

عنوان پست: کارشناس رایانه

شماره تماس: 32264057-034

ایمیل: mshadkam83@gmail.com

--------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: زهرا صادقی نژاد

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

عنوان پست: مسئول دفتر

شماره تماس: 32264071-034

ایمیل:

--------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: زهره صافی

مدرک تحصیلی: ليسانس علوم آزمایشگاهی

عنوان پست: کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس: 32263983-034

ایمیل:

--------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی:زینب کردستانی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس ژنتیک

عنوان پست: کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس: 32263983-034

ایمیل:

--------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: یاسر معصومی اردکانی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس فیزیولوژی

عنوان پست: پژوهشگر

شماره تماس: 32236839-034

ایمیل: