۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير

به ترتیب حروف الفبا:

 

نام و نام خانوادگی: سعیده جعفری نژاد

مدرک تحصیلی: PhD 

عنوان پست: هیات علمی پژوهشی

شماره تماس: 32224990-034

ایمیل:

--------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: فرزانه رستم زاده

مدرک تحصیلی: PhD فیزیولوژی

عنوان پست: هیات علمی پژوهشی

شماره تماس: 3226

ایمیل: 

--------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: بيدالله شاهوزهی

مدرک تحصیلی: PhD بیوشیمی بالینی

عنوان پست: هیات علمی پژوهشی

شماره تماس: 32264

ایمیل: bshahouzehi@gmail.com

--------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: مهرناز مهربانی

مدرک تحصیلی: 

عنوان پست: هیات علمی پژوهشی

شماره تماس: 32236839-034

ایمیل: mehrnaz.mehrabani@yahoo.com

--------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: محبوبه يگانه حاج احمدی

مدرک تحصیلی: PhD فیزیولوژی

عنوان پست: هیات علمی پژوهشی

شماره تماس: 32236839-034

ایمیل: yeganeh89@gmail.com