۱۴۰۰ يکشنبه ۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۱۲ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ بهمن   

اعضای هيات علمی تمام وقت

به ترتیب حروف الفبا:

 

نام و نام خانوادگی: سعیده جعفری نژاد

مدرک تحصیلی: PhD 

عنوان پست: هیات علمی پژوهشی

شماره تماس: 32224990-034

ایمیل: s.jafarinejad@kmu.ac.ir

 

--------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی: فرزانه رستم زاده

مدرک تحصیلی: PhD فیزیولوژی

عنوان پست: هیات علمی پژوهشی

شماره تماس: 32236839-034

ایمیل: far_rostamzadeh@yahoo.com

 

--------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی: بيدالله شاهوزهی

مدرک تحصیلی: PhD بیوشیمی بالینی

عنوان پست: هیات علمی پژوهشی

شماره تماس: 32236839-034

ایمیل: bshahouzehi@gmail.com

 

--------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی: مهرناز مهربانی

مدرک تحصیلی: PhD فارماکولوژی

عنوان پست: هیات علمی پژوهشی

شماره تماس: 32236839-034

ایمیل: mehrnaz.mehrabani@yahoo.com

 

--------------------------------------------------

 

نام و نام خانوادگی: محبوبه يگانه حاج احمدی

مدرک تحصیلی: PhD فیزیولوژی

عنوان پست: هیات علمی پژوهشی

شماره تماس: 32236839-034

ایمیل: yeganeh89@gmail.com