۱۳۹۹ شنبه ۲۱ تير

آدرس (Affiliation ) مرکز تحقيقات فيزيولوژی جهت چاپ مقالات داخلی و خارجی به شرح ذیل می باشد:

 

مرکز تحقيقات فيزيولوژی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان،کرمان،ايران

 

       Physiology Research Center,Kerman University of Medical Sciences,Kerman,Iran