۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند

آدرس (Affiliation ) مرکز تحقيقات فيزيولوژی جهت چاپ مقالات داخلی و خارجی به شرح ذیل می باشد:

 

مرکز تحقيقات فيزيولوژی، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ايران

 

       Physiology Research Center, Institute of Neuropharmacology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran