۱۳۹۹ دوشنبه ۱۸ اسفند

 

رییس مرکز: دکتر حمید نجفی پور

 

تاريخ تولد: 1336

 

مرتبه علمی:  استاد

 

 رشته تخصصی: دکتری تخصصی فیزیولوژی

 

آدرس پست الکترونیک: najafipourh@kmu.ac.ir  و najafipourh@yahoo.co.uk